طرح اشتراک طلایی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده دو ساله

۳۸۵۰۰۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک نقره ای

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده یکساله

۱۳۷۵۰۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک برنزی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  یک ماهه

۴۰۰ هزارتومان