نوشته‌ها

سپیده نصیری بنیانگذار و مدیر عامل شرکت زنان ایرانی در فناوری (PWIT) است
سیلیکون ولی یک مشکل مغایرت مستند دارد. سپیده نصیری، در اصل یک کارآفرین از ایران است. او کمی بیش از دو سال قبل، شرکت زنان ایرانی  در فناوری (PWIT)را تأسیس کرد ، که هدف آن تغییر آمارهای نگران کننده  بنیانگذاران و مهندسان زن با تمرکز آن بر نسل ایرانی است. PWIT یک قرارگاه غیر انتفاعی […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .