نوشته‌ها

آهنگهای گوشی برای  تماس شخصی سازی شده، یعنی همان موسیقی پاپی که در مقطع زمانی کوتاه برای تماس گیرندگان خاص اختصاص می یابد،مسیری مشابه تلفن های همراه(دست کم مانندایالت متحده آمریکا )رفته اند ،. اما در هند و دیگر نقاطی که تلفن های هوشمند هنوزبه نقطه اشباع از نظر آهنگهای تماس نرسیده اند ،جا برای […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .