طرح اشتراک طلایی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده دو ساله

۲۵۰۰۰۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک نقره ای

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده یکساله

۱۶۰۰۰۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک برنزی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  یک ماهه

۴۰۰ هزارتومان