طرح اشتراک طلایی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده یک ساله

۲۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک نقره ای

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  شش ماهه

۱۴۰ هزارتومان

طرح اشتراک برنزی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  سه ماهه

۱۲۰ هزارتومان