طرح اشتراک طلایی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده یک ساله

۴۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک نقره ای

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  شش ماهه

۳۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک برنزی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  سه ماهه

۲۰۰ هزارتومان