طرح اشتراک طلایی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده دو ساله

۱۷۳۲۵۰۰  تومان

طرح اشتراک نقره ای

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده یکساله

۷۲۰ هزارتومان

طرح اشتراک برنزی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  یک ماهه

۵۴۰ هزارتومان