طرح اشتراک طلایی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده دو ساله

۳۸۵۰۰۰۰ تومان

طرح اشتراک نقره ای

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده یکساله

۱۳۷۵۰۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک برنزی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  یک ماهه

۸۰۰ هزارتومان