طرح اشتراک طلایی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده دو ساله

۹۶۲,۵۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک نقره ای

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده یکساله

۴۰۰۰۰۰ هزارتومان

طرح اشتراک برنزی

دسترسی به تمامی محتوای سایت

قابلیت استفاده  یک ماهه

۳۰۰ هزارتومان